Code test connect to postgresql database by using PHP

error_reporting(E_ALL); ini_set(‘display_errors’, TRUE); ini_set(‘display_startup_errors’, TRUE); $host = “host = localhost”; $port = “port = 5432”; $dbname = “dbname = db_test”; $credentials = “user = root password = 123@123”; $db = pg_connect( “$host $port $dbname $credentials” ); if(!$db) { echo “Error : Unable to open database\n”; } else { echo “Opened database successfully\n”; }

FATAL: no pg_hba.conf entry for host “172.17.0.1”, user “postgres”, database “postgres”, SSL off

Sau khi cài đặt và cấu hình xong PostgreSQL thường sẽ gặp phải lỗi như này khi connect từ phía bên ngoài như Navicat Tìm file: find / -name pg_hba.conf Và thêm 2 dòng vào cuối file: host all all 192.168.1.1/24 trust host all all 172.17.0.1/24 trust Sau đó restart lại postgresql Kết quả: Source: https://github.com/Xevib/docker-osm-tiles-ca/blob/master/pg_hba.conf