PHP – Sắp xếp mảng theo key dựa vào một mảng khác

asort hoặc usort có thể làm tốt nhiệm vụ sắp xếp mảng trong PHP, nhưng sẽ như thế nào nếu bạn thực sự muốn sort theo custom key? Tôi có một ví dụ mảng: $animals = [ 'dog' => ['Pop', 'Milu', 'Reck'], 'cat' => ['Kitty', 'Can', 'Suneo', 'Tom'], 'mouse' => ['Mickey', 'Jerry', 'Donal'], ]; Và…

Code test connect to postgresql database by using PHP

error_reporting(E_ALL); ini_set(‘display_errors’, TRUE); ini_set(‘display_startup_errors’, TRUE); $host = “host = localhost”; $port = “port = 5432”; $dbname = “dbname = db_test”; $credentials = “user = root password = 123@123”; $db = pg_connect( “$host $port $dbname $credentials” ); if(!$db) { echo “Error : Unable to open database\n”; } else { echo “Opened database successfully\n”; }