Khai báo và sử dụng biến trong MySQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng biến trong các câu lệnh SQL Giới thiệu về biến trong MySQL Biến trong câu lệnh SQL dùng để tái sử dụng ở nhiều chỗ trong nhiều câu lệnh SQL khác. Cú pháp đặt biến: @tên_biến, trong đó tên_biến là các ký tự alphanumeric. Độ dài…