Lấy ngày hiện tại trong MySQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách truy vấn dữ liệu khớp với ngày hiện tại sử dụng các hàm về ngày tháng có sẵn trong MySQL. Lấy dữ liệu của ngày hiện tại Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn lấy dữ liệu từ một bảng với cột ngày tháng là hôm…

Hướng dẫn sử dụng NULL trong MySQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng giá trị NULL và 1 số các hàm hữu ích để làm việc với giá trị NULL một cách hiệu quả. Giới thiệu về giá trị NULL trong MySQL NULL trong MySQL được hiểu là không biết (unknown). Một giá trị NULL khác với zero và…

Thiết lập lại giá trị auto-increment trong MySQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập lại giá trị auto-increment của cột AUTO_INCREMENT trong MySQL Trong MySQL có một tính năng hữu ích gọi là auto-increment. Bạn có thể gán thuộc tính AUTO_INCREMENT cho một column để tạo ra một giá trị unique cho mỗi row. Điển hình việc sử dụng…

Lấy bản ghi cao nhất thứ n trong MySQL

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách lấy bản ghi thứ n cao nhất trong bảng dữ liệu. Nếu yêu cầu lấy bản ghi cao nhất hoặc thấp nhất thì rất đơn giản chỉ cần sử dụng hàm MAX hoặc MIN. Vậy nếu chỉ lấy bản ghi thứ n cao nhất thì sao?…

Lấy ngẫu nhiên bản ghi trong MySQL

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn một số kỹ thuật để lấy bản ghi ngẫu nhiên từ 1 bảng trong database. Trên thực tế, sẽ có một vài trường hợp bạn sẽ phải lấy bản ghi ngẫu nhiên như là: Lấy ngẫu nhiên các bài viết trong blog và hiển thị lên sidebar. Lấy…

Mô phỏng lại cách sử dụng ROW_NUMBER trong MySQL

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách mô phỏng hàm row_number() trong MySQL để thêm giá trị số duy nhất cho mỗi row hoặc mỗi group của tập kết quả trả về. Chú ý là hàm ROW_NUMBER() chỉ chạy trên MySQL 8.0 Giới thiệu hàm row_number row_number() là một hàm thứ bậc,…

Hướng dẫn sử dụng Generated Columns trong MySQL

GeBài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng MySQL generated columns để lưu dữ liệu được tính toán từ 1 biểu thức hoặc các cột khác. Giới thiệu MySQL generated column Khi bạn tạo mới 1 bảng, bạn chỉ rõ các cột của bảng trong lệnh CREATE TABLE. Sau đó dùng các lệnh INSERT, UPDATE,…

Khai báo và sử dụng biến trong MySQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng biến trong các câu lệnh SQL Giới thiệu về biến trong MySQL Biến trong câu lệnh SQL dùng để tái sử dụng ở nhiều chỗ trong nhiều câu lệnh SQL khác. Cú pháp đặt biến: @tên_biến, trong đó tên_biến là các ký tự alphanumeric. Độ dài…