Tìm hiểu cơ bản lệnh ln trong Linux

Lệnh ln sẽ tạo 1 liên kết tới 1 file hay thư mục trên hệ thống linux Khi làm việc với linux, chắc hẳn bạn sẽ thấy rất nhiều file được “ln”. Ví dụ khi chạy lệnh ll /etc/ các bạn sẽ thấy … lrwxrwxrwx 1 root root 7 Dec 5 2018 rc -> rc.d/rc…

Sử dụng locate để tìm file trên CentOS

Thông thường, để tìm 1 file trên hệ thống, chúng ta thường dùng lệnh: # find path/to/folder -name xxxx Với lệnh trên, bạn cần phải chỉ rõ đường dẫn thư mục bạn muốn tìm file, hoặc nếu như tìm trong toàn bộ thư mục của user hiện tại thì bạn dùng lệnh # find /…

Hiển thị file, folder dạng tree trên MacOS

Nếu như bạn là người quen làm việc với Linux hay MacOS và bạn muốn hiển thị các files, thư mục dưới dạng tree. Thì lệnh dưới đây sẽ giúp bạn điều đó: Hiển thị dưới dạng tree trên Linux tree Hiển thị dưới dạng tree trên MacOS find . -print | sed -e ‘s;[^/]*/;|____;g;s;____|;…

Failed to start zabbix3.0 in centos7

Linux Centos 7 Zabbix 3.0 All services were installed and configured: – mariaDb – PHP – Apache When starting the zabbix-server by command: systemctl start zabbix-server.service Got error: Job for zabbix-server.service failed. See ‘systemctl status zabbix-server.service’ and ‘journalctl -xn’ for details Solution: “Disabled” SELinux You can disabled SELinux right here: /etc/selinux/config. After that, you must…

Kiểm tra biến trong bash shell là number

Để có thể kiểm tra 1 biến trong bash shell là number hay không. Bạn có thể dùng đoạn mã sau [code lang=”bash”] re=’^[0-9]+$’ if ! [[ $your_number =~ $re ]] ; then echo "error: Not a number" >&2; exit 1 fi [/code]