Khám phá source code với phploc và phpmetrics

Một ngày đẹp trời, quản lý muốn biến tình trạng code của project hiện tại như độ phức tạp của code, số LOC, số thư mục hay số files đang dùng. Thật là phức tạp đúng không. Tuy nhiên việc tạo ra các report như này rất đơn giản, bạn có thể sử dụng phploc…

Laravel 5.3.17 thêm chức năng “states” cho Model Factories

Từ phiên bản Laravel 5.3.17, các bạn có thể định nghĩa các states khác nhau cho factory. Giả sử bạn có factory tạo User: $factory->define(App\User::class, function (Faker\Generator $faker) { return [ 'name' => $faker->name, 'email' => $faker->safeEmail, ]; }); Bạn muốn thêm user là admin: $factory->state(\App\User::class, 'admin', function (\Faker\Generator $faker) { return [ 'is_admin' =>…