Khám phá source code với phploc và phpmetrics

Một ngày đẹp trời, quản lý muốn biến tình trạng code của project hiện tại như độ phức tạp của code, số LOC, số thư mục hay số files đang dùng. Thật là phức tạp đúng không. Tuy nhiên việc tạo ra các report như này rất đơn giản, bạn có thể sử dụng phploc…