Danh sách các thư viện Javascript

Constraint programming Cassowary (software) CHR.js DOM (manipulation) oriented Google Polymer Dojo Toolkit jQuery midori MooTools Prototype JavaScript Framework Graphical/visualization (canvas or SVG related) _Xem thêm: List of JavaScript graphics libraries_ AnyChart D3.js FusionCharts Highcharts JavaScript InfoVis Toolkit p5.js Pixi.js Plotly Plotly: Modern Analytic Apps for the Enterprise Processing.js Raphaël SWFObject Teechart Three.js Velocity.js Verge3D GUI…

9 cách xóa phần tử khỏi mảng và 5 cách xóa mảng an toàn trong Javascript

Javascript là một ngôn ngữ hay. Mảng trong Javascript cũng kì diệu. Đôi lần làm việc với mảng mà choáng váng đầu khi không thể tìm thấy một method kiểu như Array.remove hay Array.delete gì cả. Cũng chẳng sao, vì nếu không có các method sẵn có thì mình có thể tự viết method thôi….

Serials Javascript Style Guide – Control Statements

Control Statements Statements Trong trường hợp các lệnh điều khiển (if, while etc.) quá dài hoặc vượt quá độ dài tối đa cho phép, thì mỗi điều kiện (đã được nhóm lại) có thể đặt vào 1 dòng mới. Các toán tử logic nên đặt ở đầu dòng. Tại sao ư? Việc đặt các toán…

Serials Javascript Style Guide – Blocks

Blocks 16.1 Braces Luôn sử dụng dấu ngoặc nhọn {} với khối có nhiều dòng. eslint: nonblock-statement-body-position // bad if (test) return false; // good if (test) return false; // good if (test) { return false; } // bad function foo() { return false; } // good function bar() { return false; } 16.2 Cuddled…

Serials Javascript Style Guide – Hoisting

Hoisting 14.1 About Khái báo var được đưa lên đầu phạm vi hàm gần nhất, còn các phép gán thì không. Các khai báo const và let được biết đến với nội dung Temporal Dead Zones (TDZ). Nó quan trọng để biết rằng typeof không an toàn. // we know this wouldn’t work (assuming there…

Serials Javascript Style Guide – Variables

Serials Javascript Style Guide – Variables Variables 13.1 Const Luôn sử dụng const hoặc let để khai báo biến. Nếu không biến khai báo sẽ là toàn cục. eslint: no-undef prefer-const // bad superPower = new SuperPower(); //global variable // good const superPower = new SuperPower(); 13.2 One const Chỉ sử dụng 1 const hoặc…

Serials Javascript Style Guide – Modules

Modules 10.1 Use them Luôn sử dụng module (import/export). Tại sao ư? Modules là tương lại vì vậy hãy bắt đầu sử dụng ngay bây giờ. // bad const AirbnbStyleGuide = require('./AirbnbStyleGuide'); module.exports = AirbnbStyleGuide.es6; // ok import AirbnbStyleGuide from './AirbnbStyleGuide'; export default AirbnbStyleGuide.es6; // best import { es6 } from './AirbnbStyleGuide'; export default es6;…

Serials Javascript Style Guide – References

2. References 2.1 Prefer const Sử dụng const cho tất cả tham chiếu; tránh sử dụng var. eslint: prefer-const, no-const-assign Vì sao ư? Để tránh những bugs khó tái hiện do developer reassign lại tham chiếu thôi. // bad var a = 1; var b = 2; // good const a = 1; const b…

Serials Javascript Style Guide

Chào các bạn, có lẽ Javascript quá quen thuộc với mọi người và những sức mạnh cũng như đóng góp của JS cho nền công nghệ thế giới như thế nào rồi phải không. JS từ thuở sơ khai là ngôn ngữ script chỉ dành riêng cho phía client và chạy dưới browser, giờ đây…