Serials Javascript Style Guide – References

2. References 2.1 Prefer const Sử dụng const cho tất cả tham chiếu; tránh sử dụng var. eslint: prefer-const, no-const-assign Vì sao ư? Để tránh những bugs khó tái hiện do developer reassign lại tham chiếu thôi. // bad var a = 1; var b = 2; // good const a = 1; const b…

Serials Javascript Style Guide – Type

1. Types 1.1 Primitives Khi bạn truy cập vào 1 primitive type thì có nghĩa là bạn đang làm việc trực tiếp với giá trị của nó. Một số primitive type: string number boolean null undefined symbol const foo = 1; let bar = foo; bar = 9; console.log(foo, bar); // => 1, 9 Lưu…