Serials Javascript Style Guide – Properties

Properties 12.1 Dot Luôn sử dụng kí hiệu dấu chấm . để truy xuất các thuộc tính. eslint: dot-notation const luke = { jedi: true, age: 28, }; // bad const isJedi = luke['jedi']; // good const isJedi = luke.jedi; 12.2 Bracket Sử dụng kí hiệu dấu ngoặc vuông [] khi truy xuất thuộc tính…

Serials Javascript Style Guide – Objects

Objects 3.1 No new Sử dụng cú pháp nguyên thủy khi tạo mới 1 object. eslint: no-new-object // bad const item = new Object(); // good const item = {}; 3.2 Computed properties Sử dụng computed property names khi tạo mới object với tên thuộc tính động. Tại sao ư? Tập trung định nghĩa các…