Highlight code trong Markdown

Khi sử dụng Markdown, chúng ta có thể highlight các code block một cách dễ dàng. Với các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Cú pháp để highlight code block rất dễ sử dụng, như ở dưới đây “`ngon_ngu_su_dung code ở đây… “` Ví dụ khi code với ruby, “`ruby def index puts “hello world”…

Sử dụng var_export để highlight debug trong PHP

Để làm đẹp debug trong PHP khi sử dụng hàm var_export ta có thể sử dụng snip code sau: $data = array (1, 2, array (‘a’,’b’,’c’)); echo “<pre>” . var_export($data, true) . “</pre>”; Ngoài ra để hiển thị màu sắc cho debug ta có thể làm như sau: $data = array (1, 2, array (‘a’,’b’,’c’)); highlight_string(“<?php\n\$data…