Phục hồi về commit gần nhất trong Git

Trong git có 1 số cách để phục hồi lại các thay đổi ở lần commit gần nhất: Phục hồi lại commit gần nhất và hủy bỏ toàn bộ thay đổi Trong trường hợp muốn đưa HEAD về commit trước đó và khôi phục lại toàn bộ các thay đổi trong commit cuối: $ git…

Xóa file khỏi repository và đưa vào .gitignore

Bài viết chỉ ra cách để xóa các file không cần thiết khỏi repository và đưa vào file .gitignore và đồng thời vẫn giữ nguyên các file đó ở local. Bước 1: Commit tất cả các thay đổi Phải đảm bảo là tất cả các thay đổi đươc commit lên repository, bao gồm cả file…