Lấy Absolute Path, Document Root, Base URL trong PHP – PHP basic

Trong lập trình PHP, việc lấy đường dẫn tuyệt đối, document root hay base url sẽ là 1 chút khó khăn cho những bạn mới làm quen với PHP. Vì vậy bài viết này sẽ hướng dẫn 1 số snippets để lấy absolute path, document root và base URL. Lấy đường dẫn tuyệt đối (absolute…

PHP – Sắp xếp mảng theo key dựa vào một mảng khác

asort hoặc usort có thể làm tốt nhiệm vụ sắp xếp mảng trong PHP, nhưng sẽ như thế nào nếu bạn thực sự muốn sort theo custom key? Tôi có một ví dụ mảng: $animals = [ 'dog' => ['Pop', 'Milu', 'Reck'], 'cat' => ['Kitty', 'Can', 'Suneo', 'Tom'], 'mouse' => ['Mickey', 'Jerry', 'Donal'], ]; Và…

Code test connect to postgresql database by using PHP

error_reporting(E_ALL); ini_set(‘display_errors’, TRUE); ini_set(‘display_startup_errors’, TRUE); $host = “host = localhost”; $port = “port = 5432”; $dbname = “dbname = db_test”; $credentials = “user = root password = 123@123”; $db = pg_connect( “$host $port $dbname $credentials” ); if(!$db) { echo “Error : Unable to open database\n”; } else { echo “Opened database successfully\n”; }

Sử dụng var_export để highlight debug trong PHP

Để làm đẹp debug trong PHP khi sử dụng hàm var_export ta có thể sử dụng snip code sau: $data = array (1, 2, array (‘a’,’b’,’c’)); echo “<pre>” . var_export($data, true) . “</pre>”; Ngoài ra để hiển thị màu sắc cho debug ta có thể làm như sau: $data = array (1, 2, array (‘a’,’b’,’c’)); highlight_string(“<?php\n\$data…

Tìm hiểu giao thức SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) là giao thức truyền tải e-mail qua mạng, SMTP cho phép chuyển thông điệp mail từ mail server của người gửi đến mail server của người nhận. Thông điệp mail ở định dạng ASCII 7 bit. SMTP được định nghĩa trong RFC 821, điều chỉnh trong RFC 1123 và mở…

PHPMailer – SMTP ERROR: Password command failed when send mail from my server

A bit late, but perhaps someone will find it useful. Links that fix the problem (you must be logged into google account): https://www.google.com/settings/u/1/security/lesssecureapps https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha https://security.google.com/settings/security/activity?hl=en&pli=1 Some explanation of what happens: This problem can be caused by either ‘less secure’ applications trying to use the email account (this is according to google help, not sure how…

Yii 2.0 – Các bước xây dựng một REST API

1.Action index 2.Action View 3.Action Create 4.Action Update 5.Action Delete 6.Action DeleteAll This is wiki page is useful if you are trying to build a customized REST API in Yii2.0 Note: Yii 2 includes a generic REST feature (ActiveController class) that implements a basic REST API for one of your models that you may be…

ArrayObject trong PHP

Một đối tượng hữu ích khác được giới thiệu trong PHP5 là đối tượng mảng ArrayObject, đây là đối tượng được xây dựng sẵn trong thư viện PHP chuẩn, điều này giúp bạn có thể truy cập mảng theo kiểu hướng đối tượng. Bạn có thể tạo ra đối tượng dạng mảng vô cùng đơn…

Iterator và ArrayIterator trong PHP

Iterator Iterator về bản chất là một interface chuẩn được xây dựng sẵn trong PHP để bạn giễ dàng thao tác với các bộ giá trị. Cấu trúc của interface iterator trong PHP mặc định khai báo một số phương thức như sau: interface Iterator { function rewind(); function current(); function key(); function next(); function…

Abstract class và interface trong PHP

Interface Interface là một lớp rỗng chỉ chứa khai báo về tên phương thức không có khai báo về thuộc tính hay thứ gì khác và các phương thức này cũng là rỗng. Bởi vậy bất kỳ lớp nào sử dụng lớp interface đều phải định nghĩa các phương thức đã khai báo ở lớp…