ES6 – HTML Template String

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp cũng như làm một số ví dụ về Template String trong ES6. Trong Laravel có Blade template, trong Phalcon có Volt template, vậy trong Javascript có template nào hay không? Tính từ ES5 trở về trước thì chưa xuất hiện khái niệm template string…

ES6 – Block Scoped – Khởi tạo biến với từ khóa let

Trong ES6 có cung cấp một từ khóa nữa dùng để khởi  tạo biến đó là từ khóa let, từ khóa này khác với từ khóa var ở chỗ phạm vi hoạt động. Với từ khóa var nếu ban khai báo biến bên trong hàm thì đó là biến cục bộ, còn nếu bạn khai báo bên ngoài…

ArrayObject trong PHP

Một đối tượng hữu ích khác được giới thiệu trong PHP5 là đối tượng mảng ArrayObject, đây là đối tượng được xây dựng sẵn trong thư viện PHP chuẩn, điều này giúp bạn có thể truy cập mảng theo kiểu hướng đối tượng. Bạn có thể tạo ra đối tượng dạng mảng vô cùng đơn…

Iterator và ArrayIterator trong PHP

Iterator Iterator về bản chất là một interface chuẩn được xây dựng sẵn trong PHP để bạn giễ dàng thao tác với các bộ giá trị. Cấu trúc của interface iterator trong PHP mặc định khai báo một số phương thức như sau: interface Iterator { function rewind(); function current(); function key(); function next(); function…

Abstract class và interface trong PHP

Interface Interface là một lớp rỗng chỉ chứa khai báo về tên phương thức không có khai báo về thuộc tính hay thứ gì khác và các phương thức này cũng là rỗng. Bởi vậy bất kỳ lớp nào sử dụng lớp interface đều phải định nghĩa các phương thức đã khai báo ở lớp…