Lấy ngày hiện tại trong MySQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách truy vấn dữ liệu khớp với ngày hiện tại sử dụng các hàm về ngày tháng có sẵn trong MySQL. Lấy dữ liệu của ngày hiện tại Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn lấy dữ liệu từ một bảng với cột ngày tháng là hôm…

Hướng dẫn sử dụng NULL trong MySQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng giá trị NULL và 1 số các hàm hữu ích để làm việc với giá trị NULL một cách hiệu quả. Giới thiệu về giá trị NULL trong MySQL NULL trong MySQL được hiểu là không biết (unknown). Một giá trị NULL khác với zero và…

Phân biệt MySQL và MariaDB

MySQL và MariaDB là 2 cơ sở dữ liệu quen thuộc với các lập trình viên website, về cơ bản các tính năng giữa 2 nhà phát triển này là hoàn toàn giống nhau. MariaDB với sự ra đời sau đã kế thừa MySQL và bổ sung thêm 1 số tính năng mà MySQL chưa…

Thiết lập lại giá trị auto-increment trong MySQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập lại giá trị auto-increment của cột AUTO_INCREMENT trong MySQL Trong MySQL có một tính năng hữu ích gọi là auto-increment. Bạn có thể gán thuộc tính AUTO_INCREMENT cho một column để tạo ra một giá trị unique cho mỗi row. Điển hình việc sử dụng…

Lấy bản ghi cao nhất thứ n trong MySQL

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách lấy bản ghi thứ n cao nhất trong bảng dữ liệu. Nếu yêu cầu lấy bản ghi cao nhất hoặc thấp nhất thì rất đơn giản chỉ cần sử dụng hàm MAX hoặc MIN. Vậy nếu chỉ lấy bản ghi thứ n cao nhất thì sao?…

Lấy ngẫu nhiên bản ghi trong MySQL

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn một số kỹ thuật để lấy bản ghi ngẫu nhiên từ 1 bảng trong database. Trên thực tế, sẽ có một vài trường hợp bạn sẽ phải lấy bản ghi ngẫu nhiên như là: Lấy ngẫu nhiên các bài viết trong blog và hiển thị lên sidebar. Lấy…

Mô phỏng lại cách sử dụng ROW_NUMBER trong MySQL

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách mô phỏng hàm row_number() trong MySQL để thêm giá trị số duy nhất cho mỗi row hoặc mỗi group của tập kết quả trả về. Chú ý là hàm ROW_NUMBER() chỉ chạy trên MySQL 8.0 Giới thiệu hàm row_number row_number() là một hàm thứ bậc,…

Tìm kiếm bằng biểu thức chính quy trong MySQL

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng toán tử REGEXP để tìm kiếm phức tạp dựa trên các biểu thức chính quy. Giới thiệu về biểu thức chính quy Biểu thức chính quy (regular expression) là 1 chuỗi đặc biệt mô tả các mẫu tìm kiếm. Nó là 1 công cụ mạnh mẽ…

Hướng dẫn thay đổi MySQL Storage Engine

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách kiểm tra storage engine của bảng và cách thay đổi giữa các loại storage engine với nhau. MySQL hỗ trợ nhiều loại storage engine với đặc tính và khối lượng lưu trữ khác nhau. Ví dụ với InnoDB thì hỗ trợ transaction trong khi MyISAM thì không…