Location of docker images downloaded by Docker on Mac OS X

To elaborate on how to open these folders in case you are getting now directory because it is a mounted on virtual host not your Mac regular volume screen ~/Library/Containers/com.docker.docker/Data/com.docker.driver.amd64-linux/tty ls -ltrh /var/lib/docker/volumes If you want to control the volume from your mac, you can map it while you are creating the container docker run…

FATAL: no pg_hba.conf entry for host “172.17.0.1”, user “postgres”, database “postgres”, SSL off

Sau khi cài đặt và cấu hình xong PostgreSQL thường sẽ gặp phải lỗi như này khi connect từ phía bên ngoài như Navicat Tìm file: find / -name pg_hba.conf Và thêm 2 dòng vào cuối file: host all all 192.168.1.1/24 trust host all all 172.17.0.1/24 trust Sau đó restart lại postgresql Kết quả: Source: https://github.com/Xevib/docker-osm-tiles-ca/blob/master/pg_hba.conf

Lệnh uptime trong Linux

Mở command line lên và gõ lệnh như hình: Lần lượt theo thứ tự là: 1. Thời gian hiện tại của hệ thống 2. Thời gian mà hệ thống đã running 3. Số user đang online 4. Tải trung bình của hệ thống vào các mốc thời gian 1, 5 và 15 phút Lệnh uptime…

Show and hide the hidden file and folder on Mac OS

Show files / folders [code lang=”bash”] defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE (enter) killall Finder (enter) [/code] Hide files / folders [code lang=”bash”] defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE (enter) killall Finder (enter) [/code]

Failed to start zabbix3.0 in centos7

Linux Centos 7 Zabbix 3.0 All services were installed and configured: – mariaDb – PHP – Apache When starting the zabbix-server by command: systemctl start zabbix-server.service Got error: Job for zabbix-server.service failed. See ‘systemctl status zabbix-server.service’ and ‘journalctl -xn’ for details Solution: “Disabled” SELinux You can disabled SELinux right here: /etc/selinux/config. After that, you must…

Kiểm tra biến trong bash shell là number

Để có thể kiểm tra 1 biến trong bash shell là number hay không. Bạn có thể dùng đoạn mã sau [code lang=”bash”] re=’^[0-9]+$’ if ! [[ $your_number =~ $re ]] ; then echo "error: Not a number" >&2; exit 1 fi [/code]