Tìm hiểu cơ bản lệnh ln trong Linux

Lệnh ln sẽ tạo 1 liên kết tới 1 file hay thư mục trên hệ thống linux Khi làm việc với linux, chắc hẳn bạn sẽ thấy rất nhiều file được “ln”. Ví dụ khi chạy lệnh ll /etc/ các bạn sẽ thấy … lrwxrwxrwx 1 root root 7 Dec 5 2018 rc -> rc.d/rc…

Hiển thị danh sách users trong linux

Khi làm việc với Linux, có lẽ hơi khó khăn cho người dùng trong việc xem danh sách các users đã tồn tại trên hệ thống. Việc sử dụng các command như tạo mới, xóa hay list các users logged in thì khá đơn giản rồi. Nhưng còn command để show ra các users thì…

Hướng dẫn cài đặt Jenkin trên CentOS 6.8

Cài đặt các gói phụ thuộc của jenkins B1: Cập nhật hệ thống sudo yum install epel-release sudo yum update B2: Cài đặt JAVA sudo yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64 Kiểm tra version java -version Cần phải set 2 biến môi trường là: JAVA_HOME JRE_HOME Cần backup file profile trước: sudo cp /etc/profile /etc/profile.bak Cài đặt biến…

Thay đổi timezone trong Linux sử dụng command line

Có nhiều cách khác nhau để quản lý time trong Linux. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi localtime sang timezone chính xác cho server. Vị trí file localtime File /ect/localtime xác định time hiện tại của server. File này có thể là liên kết hoặc là bản copy từ file…

Sử dụng locate để tìm file trên CentOS

Thông thường, để tìm 1 file trên hệ thống, chúng ta thường dùng lệnh: # find path/to/folder -name xxxx Với lệnh trên, bạn cần phải chỉ rõ đường dẫn thư mục bạn muốn tìm file, hoặc nếu như tìm trong toàn bộ thư mục của user hiện tại thì bạn dùng lệnh # find /…

Hiển thị file, folder dạng tree trên MacOS

Nếu như bạn là người quen làm việc với Linux hay MacOS và bạn muốn hiển thị các files, thư mục dưới dạng tree. Thì lệnh dưới đây sẽ giúp bạn điều đó: Hiển thị dưới dạng tree trên Linux tree Hiển thị dưới dạng tree trên MacOS find . -print | sed -e ‘s;[^/]*/;|____;g;s;____|;…

Find all files containing specific text on Linux

grep -rnw ‘/path/to/somewhere/’ -e ‘pattern’ -r or -R is recursive, -n is line number, and -w stands for match the whole word. -l (lower-case L) can be added to just give the file name of matching files. Along with these, –exclude, –include, –exclude-dir flags could be used for efficient searching: This will only search through…