Tìm hiểu cơ bản lệnh ln trong Linux

Lệnh ln sẽ tạo 1 liên kết tới 1 file hay thư mục trên hệ thống linux Khi làm việc với linux, chắc hẳn bạn sẽ thấy rất nhiều file được “ln”. Ví dụ khi chạy lệnh ll /etc/ các bạn sẽ thấy … lrwxrwxrwx 1 root root 7 Dec 5 2018 rc -> rc.d/rc…