Hiển thị danh sách users trong linux

Khi làm việc với Linux, có lẽ hơi khó khăn cho người dùng trong việc xem danh sách các users đã tồn tại trên hệ thống. Việc sử dụng các command như tạo mới, xóa hay list các users logged in thì khá đơn giản rồi. Nhưng còn command để show ra các users thì…