Highlight code trong Markdown

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Khi sử dụng Markdown, chúng ta có thể highlight các code block một cách dễ dàng. Với các ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Cú pháp để highlight code block rất dễ sử dụng, như ở dưới đây

```ngon_ngu_su_dung
 code ở đây...
```

Ví dụ khi code với ruby,


```ruby
def index
 puts "hello world"
end
```

Kết quả sẽ là:

def index
 puts "hello world"
end

Còn code bằng C#:

```csharp
private void index(){
 MessageBox.Show("hello world");
}
```

Kết quả hiển thị:

private void index(){
 MessageBox.Show("hello world");
}

Danh sách các ngôn ngữ có thể highlight:

 • Cucumber ('*.feature')
 • abap ('*.abap')
 • ada ('*.adb', '*.ads', '*.ada')
 • ahk ('*.ahk', '*.ahkl')
 • apacheconf ('.htaccess', 'apache.conf', 'apache2.conf')
 • applescript ('*.applescript')
 • as ('*.as')
 • as3 ('*.as')
 • asy ('*.asy')
 • bash ('*.sh', '*.ksh', '*.bash', '*.ebuild', '*.eclass')
 • bat ('*.bat', '*.cmd')
 • befunge ('*.befunge')
 • blitzmax ('*.bmx')
 • boo ('*.boo')
 • brainfuck ('*.bf', '*.b')
 • c ('*.c', '*.h')
 • cfm ('*.cfm', '*.cfml', '*.cfc')
 • cheetah ('*.tmpl', '*.spt')
 • cl ('*.cl', '*.lisp', '*.el')
 • clojure ('*.clj', '*.cljs')
 • cmake ('*.cmake', 'CMakeLists.txt')
 • coffeescript ('*.coffee')
 • console ('*.sh-session')
 • control ('control')
 • cpp ('*.cpp', '*.hpp', '*.c++', '*.h++', '*.cc', '*.hh', '*.cxx', '*.hxx', '*.pde')
 • csharp ('*.cs')
 • css ('*.css')
 • cython ('*.pyx', '*.pxd', '*.pxi')
 • d ('*.d', '*.di')
 • delphi ('*.pas')
 • diff ('*.diff', '*.patch')
 • dpatch ('*.dpatch', '*.darcspatch')
 • duel ('*.duel', '*.jbst')
 • dylan ('*.dylan', '*.dyl')
 • erb ('*.erb')
 • erl ('*.erl-sh')
 • erlang ('*.erl', '*.hrl')
 • evoque ('*.evoque')
 • factor ('*.factor')
 • felix ('*.flx', '*.flxh')
 • fortran ('*.f', '*.f90')
 • gas ('*.s', '*.S')
 • genshi ('*.kid')
 • glsl ('*.vert', '*.frag', '*.geo')
 • gnuplot ('*.plot', '*.plt')
 • go ('*.go')
 • groff ('*.(1234567)', '*.man')
 • haml ('*.haml')
 • haskell ('*.hs')
 • html ('*.html', '*.htm', '*.xhtml', '*.xslt')
 • hx ('*.hx')
 • hybris ('*.hy', '*.hyb')
 • ini ('*.ini', '*.cfg')
 • io ('*.io')
 • ioke ('*.ik')
 • irc ('*.weechatlog')
 • jade ('*.jade')
 • java ('*.java')
 • js ('*.js')
 • jsp ('*.jsp')
 • lhs ('*.lhs')
 • llvm ('*.ll')
 • logtalk ('*.lgt')
 • lua ('*.lua', '*.wlua')
 • make ('*.mak', 'Makefile', 'makefile', 'Makefile.*', 'GNUmakefile')
 • mako ('*.mao')
 • maql ('*.maql')
 • mason ('*.mhtml', '*.mc', '*.mi', 'autohandler', 'dhandler')
 • markdown ('*.md')
 • modelica ('*.mo')
 • modula2 ('*.def', '*.mod')
 • moocode ('*.moo')
 • mupad ('*.mu')
 • mxml ('*.mxml')
 • myghty ('*.myt', 'autodelegate')
 • nasm ('*.asm', '*.ASM')
 • newspeak ('*.ns2')
 • objdump ('*.objdump')
 • objectivec ('*.m')
 • objectivej ('*.j')
 • ocaml ('*.ml', '*.mli', '*.mll', '*.mly')
 • ooc ('*.ooc')
 • perl ('*.pl', '*.pm')
 • php ('*.php', '*.php(345)')
 • postscript ('*.ps', '*.eps')
 • pot ('*.pot', '*.po')
 • pov ('*.pov', '*.inc')
 • prolog ('*.prolog', '*.pro', '*.pl')
 • properties ('*.properties')
 • protobuf ('*.proto')
 • py3tb ('*.py3tb')
 • pytb ('*.pytb')
 • python ('*.py', '*.pyw', '*.sc', 'SConstruct', 'SConscript', '*.tac')
 • rb ('*.rb', '*.rbw', 'Rakefile', '*.rake', '*.gemspec', '*.rbx', '*.duby')
 • rconsole ('*.Rout')
 • rebol ('*.r', '*.r3')
 • redcode ('*.cw')
 • rhtml ('*.rhtml')
 • rst ('*.rst', '*.rest')
 • sass ('*.sass')
 • scala ('*.scala')
 • scaml ('*.scaml')
 • scheme ('*.scm')
 • scss ('*.scss')
 • smalltalk ('*.st')
 • smarty ('*.tpl')
 • sourceslist ('sources.list')
 • splus ('*.S', '*.R')
 • sql ('*.sql')
 • sqlite3 ('*.sqlite3-console')
 • squidconf ('squid.conf')
 • ssp ('*.ssp')
 • tcl ('*.tcl')
 • tcsh ('*.tcsh', '*.csh')
 • tex ('*.tex', '*.aux', '*.toc')
 • text ('*.txt')
 • v ('*.v', '*.sv')
 • vala ('*.vala', '*.vapi')
 • vbnet ('*.vb', '*.bas')
 • velocity ('*.vm', '*.fhtml')
 • vim ('*.vim', '.vimrc')
 • xml ('*.xml', '*.xsl', '*.rss', '*.xslt', '*.xsd', '*.wsdl')
 • xquery ('*.xqy', '*.xquery')
 • xslt ('*.xsl', '*.xslt')
 • yaml ('*.yaml', '*.yml')
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Nếu thấy hay thì like, share và comment để cùng nhau học tập nhé !^^

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chuyên mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *