Phục hồi về commit gần nhất trong Git

Trong git có 1 số cách để phục hồi lại các thay đổi ở lần commit gần nhất: Phục hồi lại commit gần nhất và hủy bỏ toàn bộ thay đổi Trong trường hợp muốn đưa HEAD về commit trước đó và khôi phục lại toàn bộ các thay đổi trong commit cuối: $ git…

Highlight code trong Markdown

Khi sử dụng Markdown, chúng ta có thể highlight các code block một cách dễ dàng. Với các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Cú pháp để highlight code block rất dễ sử dụng, như ở dưới đây “`ngon_ngu_su_dung code ở đây… “` Ví dụ khi code với ruby, “`ruby def index puts “hello world”…

Hướng dẫn cài đặt Jenkin trên CentOS 6.8

Cài đặt các gói phụ thuộc của jenkins B1: Cập nhật hệ thống sudo yum install epel-release sudo yum update B2: Cài đặt JAVA sudo yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64 Kiểm tra version java -version Cần phải set 2 biến môi trường là: JAVA_HOME JRE_HOME Cần backup file profile trước: sudo cp /etc/profile /etc/profile.bak Cài đặt biến…

Xóa file khỏi repository và đưa vào .gitignore

Bài viết chỉ ra cách để xóa các file không cần thiết khỏi repository và đưa vào file .gitignore và đồng thời vẫn giữ nguyên các file đó ở local. Bước 1: Commit tất cả các thay đổi Phải đảm bảo là tất cả các thay đổi đươc commit lên repository, bao gồm cả file…

Vòng đời của một docker container

Vòng đời của một docker container Hình dưới đây mô tả vòng đời của một docker container, từ lúc create, run cho đến destroy Một số các CLI commands cơ bản khi làm việc với docker containers Create container Tạo mới một container, chỉ rõ image tương ứng. Docker sẽ được khởi động sau. docker…