Serials Javascript Style Guide – Commas

Commas Leading trailing Bắt đầu bằng dấu phẩy ư: Không. eslint: comma-style // bad const story = [ once , upon , aTime ]; // good const story = [ once, upon, aTime, ]; // bad const hero = { firstName: ‘Ada’ , lastName: ‘Lovelace’ , birthYear: 1815 , superPower: ‘computers’ }; // good const…

Serials Javascript Style Guide – Whitespace

Whitespace Spaces Sử dụng tab mềm (kí tự khoảng trắng) với 2 khoảng trắng. eslint: indent // bad function foo() { ∙∙∙∙let name; } // bad function bar() { ∙let name; } // good function baz() { ∙∙let name; } Before blocks Thêm 1 khoảng trắng trước khi bắt đầu dấu ngoặc. eslint: space-before-blocks //…

Serials Javascript Style Guide – Comments

Comments Multiline Sử dụng /** … */ khi comment nhiều dòng. // bad // make() returns a new element // based on the passed in tag name // // @param {String} tag // @return {Element} element function make(tag) { // … return element; } // good /** * make() returns a new element * based…

Serials Javascript Style Guide – Control Statements

Control Statements Statements Trong trường hợp các lệnh điều khiển (if, while etc.) quá dài hoặc vượt quá độ dài tối đa cho phép, thì mỗi điều kiện (đã được nhóm lại) có thể đặt vào 1 dòng mới. Các toán tử logic nên đặt ở đầu dòng. Tại sao ư? Việc đặt các toán…

Nếu như phải kết hôn …

Nếu như phải kết hôn :D. Người bạn muốn là người như nào. Bài viết dưới chỉ là luận điểm hài hước về việc kết hôn thui 😀 If you marry the right person, everyday is a Valentine’s day. Marry the wrong person, everyday is Martyrs Day. Marry the lazy person, everyday is Labour Day….

Hướng dẫn sử dụng Generated Columns trong MySQL

GeBài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng MySQL generated columns để lưu dữ liệu được tính toán từ 1 biểu thức hoặc các cột khác. Giới thiệu MySQL generated column Khi bạn tạo mới 1 bảng, bạn chỉ rõ các cột của bảng trong lệnh CREATE TABLE. Sau đó dùng các lệnh INSERT, UPDATE,…

Khai báo và sử dụng biến trong MySQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng biến trong các câu lệnh SQL Giới thiệu về biến trong MySQL Biến trong câu lệnh SQL dùng để tái sử dụng ở nhiều chỗ trong nhiều câu lệnh SQL khác. Cú pháp đặt biến: @tên_biến, trong đó tên_biến là các ký tự alphanumeric. Độ dài…

Sao chép database trong MySQL sử dụng mysqldump

Ở bài viết trước hướng dẫn các bạn cách sao chép dữ liệu của bảng. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sao chép database trong cùng 1 server hoặc từ 2 server khác nhau. Sao chép database trong cùng server Các bước để sao chép database: Tạo mới database bằng lệnh CREATE…