Hiển thị file, folder dạng tree trên MacOS

Nếu như bạn là người quen làm việc với Linux hay MacOS và bạn muốn hiển thị các files, thư mục dưới dạng tree. Thì lệnh dưới đây sẽ giúp bạn điều đó: Hiển thị dưới dạng tree trên Linux tree Hiển thị dưới dạng tree trên MacOS find . -print | sed -e ‘s;[^/]*/;|____;g;s;____|;…