Xem git log dưới dạng đồ thị

Để hiển thị git log dưới dạng đồ thị trong cửa sổ command line, các bạn có thể sử dụng cmd bên dưới. git log –graph –pretty=format:”%C(yellow)%h%Creset%C(cyan)%C(bold)%d%Creset %C(cyan)(%cr)%Creset %C(green)%ce%Creset %s” More git log –name-status –since=midnight | grep -E ‘^[A-Z]\b’ | sort | uniq git log –name-status –since=midnight –pretty=format:”%cr” | uniq git log –name-status –since=”2018-06-29″ –pretty=format:”%cr”…

Git log with date

Thực hiện xem log với tên và trạng thái cùng với thời gian: git log –name-status –since=”2018-05-29″ | grep -E ‘^[A-Z]\b’ | sort | uniq >> bbbb.txt