FATAL: no pg_hba.conf entry for host “172.17.0.1”, user “postgres”, database “postgres”, SSL off

Sau khi cài đặt và cấu hình xong PostgreSQL thường sẽ gặp phải lỗi như này khi connect từ phía bên ngoài như Navicat Tìm file: find / -name pg_hba.conf Và thêm 2 dòng vào cuối file: host all all 192.168.1.1/24 trust host all all 172.17.0.1/24 trust Sau đó restart lại postgresql Kết quả: Source: https://github.com/Xevib/docker-osm-tiles-ca/blob/master/pg_hba.conf

Lệnh uptime trong Linux

Mở command line lên và gõ lệnh như hình: Lần lượt theo thứ tự là: 1. Thời gian hiện tại của hệ thống 2. Thời gian mà hệ thống đã running 3. Số user đang online 4. Tải trung bình của hệ thống vào các mốc thời gian 1, 5 và 15 phút Lệnh uptime…

Show and hide the hidden file and folder on Mac OS

Show files / folders [code lang=”bash”] defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE (enter) killall Finder (enter) [/code] Hide files / folders [code lang=”bash”] defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE (enter) killall Finder (enter) [/code]