Failed to start zabbix3.0 in centos7

Linux Centos 7 Zabbix 3.0 All services were installed and configured: – mariaDb – PHP – Apache When starting the zabbix-server by command: systemctl start zabbix-server.service Got error: Job for zabbix-server.service failed. See ‘systemctl status zabbix-server.service’ and ‘journalctl -xn’ for details Solution: “Disabled” SELinux You can disabled SELinux right here: /etc/selinux/config. After that, you must…

Kiểm tra biến trong bash shell là number

Để có thể kiểm tra 1 biến trong bash shell là number hay không. Bạn có thể dùng đoạn mã sau [code lang=”bash”] re=’^[0-9]+$’ if ! [[ $your_number =~ $re ]] ; then echo "error: Not a number" >&2; exit 1 fi [/code]

Tìm hiểu Continuous Integration (CI) – Tích hợp liên tục

Continuous Integration (CI) là một phạm trù trong quản lý và phát triển phầm mềm. CI giúp cho hệ thống được phát triển (dev), xây dựng (build), kiểm thử (test) và vận hành (release) một cách hoàn toàn tự động và trơn tru. Giúp cho việc phát triển phần mềm nhanh chóng và tránh các sai…