Sử dụng var_export để highlight debug trong PHP

Để làm đẹp debug trong PHP khi sử dụng hàm var_export ta có thể sử dụng snip code sau: $data = array (1, 2, array (‘a’,’b’,’c’)); echo “<pre>” . var_export($data, true) . “</pre>”; Ngoài ra để hiển thị màu sắc cho debug ta có thể làm như sau: $data = array (1, 2, array (‘a’,’b’,’c’)); highlight_string(“<?php\n\$data…