ES6 – HTML Template String

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp cũng như làm một số ví dụ về Template String trong ES6. Trong Laravel có Blade template, trong Phalcon có Volt template, vậy trong Javascript có template nào hay không? Tính từ ES5 trở về trước thì chưa xuất hiện khái niệm template string…

ES6 – Block Scoped – Khởi tạo biến với từ khóa let

Trong ES6 có cung cấp một từ khóa nữa dùng để khởi  tạo biến đó là từ khóa let, từ khóa này khác với từ khóa var ở chỗ phạm vi hoạt động. Với từ khóa var nếu ban khai báo biến bên trong hàm thì đó là biến cục bộ, còn nếu bạn khai báo bên ngoài…