Featured

Serials Javascript Style Guide

Chào các bạn, có lẽ Javascript quá quen thuộc với mọi người và những sức mạnh cũng như đóng góp của JS cho nền công nghệ thế giới như thế nào rồi phải không. JS từ thuở sơ khai là ngôn ngữ script chỉ dành riêng cho phía client và chạy dưới browser, giờ đây…

Tìm hiểu cơ bản lệnh ln trong Linux

Lệnh ln sẽ tạo 1 liên kết tới 1 file hay thư mục trên hệ thống linux Khi làm việc với linux, chắc hẳn bạn sẽ thấy rất nhiều file được “ln”. Ví dụ khi chạy lệnh ll /etc/ các bạn sẽ thấy … lrwxrwxrwx 1 root root 7 Dec 5 2018 rc -> rc.d/rc…

Hiển thị danh sách users trong linux

Khi làm việc với Linux, có lẽ hơi khó khăn cho người dùng trong việc xem danh sách các users đã tồn tại trên hệ thống. Việc sử dụng các command như tạo mới, xóa hay list các users logged in thì khá đơn giản rồi. Nhưng còn command để show ra các users thì…

Lấy Absolute Path, Document Root, Base URL trong PHP – PHP basic

Trong lập trình PHP, việc lấy đường dẫn tuyệt đối, document root hay base url sẽ là 1 chút khó khăn cho những bạn mới làm quen với PHP. Vì vậy bài viết này sẽ hướng dẫn 1 số snippets để lấy absolute path, document root và base URL. Lấy đường dẫn tuyệt đối (absolute…

Phục hồi về commit gần nhất trong Git

Trong git có 1 số cách để phục hồi lại các thay đổi ở lần commit gần nhất: Phục hồi lại commit gần nhất và hủy bỏ toàn bộ thay đổi Trong trường hợp muốn đưa HEAD về commit trước đó và khôi phục lại toàn bộ các thay đổi trong commit cuối: $ git…

Highlight code trong Markdown

Khi sử dụng Markdown, chúng ta có thể highlight các code block một cách dễ dàng. Với các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Cú pháp để highlight code block rất dễ sử dụng, như ở dưới đây “`ngon_ngu_su_dung code ở đây… “` Ví dụ khi code với ruby, “`ruby def index puts “hello world”…

Hướng dẫn cài đặt Jenkin trên CentOS 6.8

Cài đặt các gói phụ thuộc của jenkins B1: Cập nhật hệ thống sudo yum install epel-release sudo yum update B2: Cài đặt JAVA sudo yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64 Kiểm tra version java -version Cần phải set 2 biến môi trường là: JAVA_HOME JRE_HOME Cần backup file profile trước: sudo cp /etc/profile /etc/profile.bak Cài đặt biến…

Xóa file khỏi repository và đưa vào .gitignore

Bài viết chỉ ra cách để xóa các file không cần thiết khỏi repository và đưa vào file .gitignore và đồng thời vẫn giữ nguyên các file đó ở local. Bước 1: Commit tất cả các thay đổi Phải đảm bảo là tất cả các thay đổi đươc commit lên repository, bao gồm cả file…

Vòng đời của một docker container

Vòng đời của một docker container Hình dưới đây mô tả vòng đời của một docker container, từ lúc create, run cho đến destroy Một số các CLI commands cơ bản khi làm việc với docker containers Create container Tạo mới một container, chỉ rõ image tương ứng. Docker sẽ được khởi động sau. docker…

Danh sách các thư viện Javascript

Constraint programming Cassowary (software) CHR.js DOM (manipulation) oriented Google Polymer Dojo Toolkit jQuery midori MooTools Prototype JavaScript Framework Graphical/visualization (canvas or SVG related) _Xem thêm: List of JavaScript graphics libraries_ AnyChart D3.js FusionCharts Highcharts JavaScript InfoVis Toolkit p5.js Pixi.js Plotly Plotly: Modern Analytic Apps for the Enterprise Processing.js Raphaël SWFObject Teechart Three.js Velocity.js Verge3D GUI…